Polityka prywatności i przetwarzanie danych osobowych
przez firmę AKTEON ul. Słoneczna 12/23, 38-300 Gorlice

§1. Podstawowe definicje


Administrator danych osobowych (dalej jako Administrator)
– AKTEON ul. Słoneczna 12/23, 38-300 Gorlice, NIP 7381885512, REGON 852709061, WPIS Z/28/2013
Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
Przetwarzanie danych osobowych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie
Polityka – niniejsza Polityka Przetwarzania Danych Osobowych
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Platforma – strona internetowa, znajdująca się pod adresem podroze4x4.pl, należąca do Administratora i zarządzana przez Administratora. Platforma umożliwia zapis i wzięcie udziału w wyjazdach i szkoleniach organizowanych przez Administratora oraz służy do wymiany informacji między Uczestnikiem i Administratorem, w szczególności udzielaniu odpowiedzi na pytania Uczestnika, przekazywaniu komunikatów technicznych itp.
Uczestnik – osoba, która dokonała dobrowolnie zapisu na wyjazd lub szkolenie organizowane przez Administratora i bierze udział w tym wyjeździe lub szkoleniu. 
Odwiedzający – osoba, która za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej odwiedza Platformę.

§2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora

 1. W związku z prowadzoną przez siebie działalnością Administrator przetwarza określone poniżej dane osobowe Uczestników. Dane te Uczestnik podaje dobrowolnie, podczas zapisu na dowolnie wybraną wyprawę, oferowaną na Platformie.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest zgoda Uczestnika (jaką wyraża, zapisując się na wyjazd).
 2. Do danych osobowych, podawanych dobrowolnie przez Uczestnika, a przetwarzanych przez Administratora należą: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, numer PESEL, seria i numer paszportu, seria i numer prawa jazdy, adres zamieszkania, numer wizy, płeć, numer rachunku bankowego, dane dotyczące posiadanych szczepień.
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia Uczestnikowi udziału w wyprawie oraz zawarcia z nim umowy turystycznej. Powyższe dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, także poza Europejski Obszar Gospodarczy, w celu wykonania zawartej umowy turystycznej. Administrator zapewnia, iż podawane dobrowolnie dane osobowe Uczestnika i Odwiedzającego są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do zapewnienia Uczestnikowi możliwości udziału w wyjeździe oraz  wywiązania się Administratora z zawartej umowy turystycznej z Uczestnikiem.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Administrator zapewnia pełną przejrzystość przetwarzania danych osobowych, przetwarzanie ich zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, a także innych aktów prawnych, mających zastosowanie i regulujących przetwarzanie danych osobowych.
 5. W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator zapewnia pełną możliwą ochronę techniczną i informatyczną – stosowanie programów antywirusowych, anty-malware, ograniczenia w dostępie do urządzeń, na których przetwarzane są dane osobowe, wyłącznie dla osób upoważnionych oraz maksymalnego ograniczenia ilości tych osób. Administrator niezwłocznie i bezpowrotnie usuwa ze wszelkich nośników te dane osobowe, co do których ustały podstawy ich przetwarzania lub przetwarzanie ich stało się bezcelowe. Administrator zapewnia również pełną i możliwą fizyczną ochronę nośników danych oraz pomieszczeń, w jakich znajdują się urządzenia, służące do przetwarzania danych osobowych.
 6. Mając na względzie fakt, iż jedyną drogą, jaką Uczestnik przekazuje dane osobowe, jest droga elektroniczna (wypełnienie formularza na Platformie, poczta email), Administrator zapewnia wszelką możliwą ochronę techniczną tych danych, zapewniając Uczestnikowi pełny i nieograniczony wgląd w udostępnione Administratorowi dane osobowe oraz inne prawa, jakie Uczestnik posiada w związku z przetwarzaniem przez Administratora jego danych osobowych.
 7. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników, o których mowa w §2 ust. 2 jest ograniczone czasowo – wszystkie dane służące do wypełnienia formularza na Platformie, jest przechowywane w okresie do 6 miesięcy od zakończenia udziału Uczestnika w wyjeździe, a po tym czasie bezpowrotnie usuwane z Platformy.
 8. Dane osobowe Uczestników nie są profilowane, nie są również przetwarzane w żaden całkowicie zautomatyzowany sposób. Wszelkie operacje na danych dokonywane są ręcznie przez Uczestnika lub Administratora.

§3 Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danym osobowym Administrator ogranicza liczbę osób upoważnionych do dostępu i przetwarzania tych danych jedynie do osób, których obowiązkiem jest zapewnienie Uczestnikowi sprawnego udziału w wyjeździe lub szkoleniu, sporządzenia umowy turystycznej oraz dokonania rezerwacji lotów, hoteli, wynajmu samochodów czy rezerwacji innych atrakcji turystycznych. Administrator stosuje rozwiązania techniczne zapewniające, że wszystkie operacje na danych osobowych są dokonywane wyłącznie przez osoby uprawnione.
 2. W żadnym wypadku Administrator nie udziela dostępu do przetwarzanych danych osobowych, podmiotom trzecim.
 3. Podmioty współpracujące z Administratorem – biura rachunkowe, firmy informatyczne itp. nie mają dostępu do żadnych danych osobowych Uczestników i nie uczestniczą w procesach ich przetwarzania.
 4. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych systemów zabezpieczeń danych osobowych. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki i rozwiązania, służące zwiększeniu zakresu bezpieczeństwa danych osobowych.

§4. Dane osobowe podawane na etapie zapisywania się na szkolenie i wystawiania dokumentów ukończenia szkolenia

 1. Przy zapisywaniu się na szkolenie Uczestnik podaje imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, numer PESEL, seria i numer paszportu, seria i numer prawa jazdy, do bieżących kontaktów z Administratorem oraz do sporządzenia stosownych rezerwacji i umowy turystycznej. Dodatkowo Uczestnik może wskazać dane do wystawienia faktury, jeśli są one inne niż dane Uczestnika (np. jeśli faktura ma zostać wystawiona na zakład pracy). W kolejnych krokach Uczestnik może podać dane: numer wizy, płeć, numer rachhunku bankowego, dane dotyczące posiadanych szczepień, w celu wywiązania się Administratora z zawartej z Uczestnikiem umowy turystycznej.
 2. Dane osobowe podane na etapie zapisywania się na wyjazd są widoczne jedynie dla administratora danych oraz Uczestnika. Żadna inna osoba trzecia nie ma dostępu do tych danych, nie są one również udostępniane podmiotom trzecim.
  Dane osobowe, które Uczestnik podał w czasie zapisywania się na szkolenie, są usuwane po upływie 6 miesięcy  od dnia powrotu z wyjazdu.
 3. Uczestnik nie ma dostępu do danych, jakie podał przy zapisywaniu się na wyjazd, ale w każdej chwili może poprosić Administratora o ich zmianę lub usunięcie.

§5. Pliki cookies.

 1. Platforma korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  b) w celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
 4. Platforma stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 7. Zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane na platformie w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 8. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 9. Aby skorzystać z prawa sprzeciwu, które przyznaje Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych konieczne jest wylogowanie się ze wszystkich urządzeń i usunięcie z nich plików cookies.
 10. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy z listy poniżej wybrać przeglądarkę internetową / system i postępować zgodnie z instrukcjami:
  Internet Explorer
  Chrome
  Safari
  Firefox
  Opera
  Android
  Safari (iOS)
  Windows Phone
  Blackberry.

§6 Uprawnienia osoby fizycznej w zakresie jej danych osobowych

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Uczestnik ma prawo:
  a) Uzyskania informacji, w jakim celu i jakim przedziale czasowym przetwarzane są jego dane osobowe, o których mowa w niniejszej Polityce, żądać kopii udostępnionych danych
  b) Żądania sprostowania danych, które są nieaktualne, błędne, usunięcia danych, jeśli nadal są one w posiadaniu Administratora, a cel przetwarzania został osiągnięty
  c) Przekazania udostępnionych Administratorowi danych w dostępnym powszechnie formacie podmiotowi trzeciemu
  d) Wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych, co do których Uczestnik ma wątpliwości odnośnie celu ich przetwarzania
  e) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  f) Wniosek o uzyskanie informacji o przetwarzanych danych, żądanie ich zmiany czy usunięcia Uczestnik wnosi w formie pisemnej na adres:
  Mariusz Pietrzycki, ul. Słoneczna 12/23, 38-300 Gorlice, lub poprzez email: kontakt@podroze4x4.pl.
 2. Wniosek, o którym mowa w §6 ust. 2 powinien precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, w szczególności określać:
  a) Z jakiego uprawnienia chce skorzystać Uczestnik
  b) Jakiego procesu przetwarzania danych osobowych dotyczy jego żądanie
  c) Jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Na każdym etapie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Administrator zapewnia pełną integralność tych danych, nieudostępnianie ich podmiotom trzecim.
 2. Dane osobowe Uczestników nie są gromadzone i przetwarzane w celach marketingowych. Jedynym celem gromadzenia i przetwarzania danych jest umożliwienie Uczestnikowi wzięcie udziału w wyjeździe.
 3. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wszelkich informacji o przetwarzaniu udziela Administrator, tel. +48 607 955 607, email: kontakt@podroze4x4.pl.
 4. Administrator zastrzega prawo do zmiany niniejszej polityki, w szczególności w razie zmiany przepisów regulujących zasady przetwarzania danych osobowych.